021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای

پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای


جلسه پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی یاد علاوه بر انجام پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای قادر است جلسات تخصصی با موضوع پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای را ترتیب دهد. شما میتوانید در مورد یکی از مباحث تخصصی رشته بهداشت حرفه ای تقاضای یک کارشناس بنمایید تا درمورد ان موضوع جلسه پرسش و پاسخ ترتیب دهد و طی این جلسه شما مطالبی که بدان نیاز دارید را مطرح و با کارشناس متخصص که قبلا در مورد ان موضوع شما مطالعه کرده است گفتمان نمایید جهت ترتیب دادن یک جلسه با ما در تماس باشید

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای