phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما

پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای

جلسه پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای


پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای موسسه پژوهشی یاد علاوه بر انجام پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای قادر است جلسات تخصصی با موضوع پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای را ترتیب دهد. شما میتوانید در مورد یکی از مباحث تخصصی رشته بهداشت حرفه ای تقاضای یک کارشناس بنمایید تا درمورد ان موضوع جلسه پرسش و پاسخ ترتیب دهد و طی این جلسه شما مطالبی که بدان نیاز دارید را مطرح و با کارشناس متخصص که قبلا در مورد ان موضوع شما مطالعه کرده است گفتمان نمایید جهت ترتیب دادن یک جلسه با ما در تماس باشید

khat

پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای


پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای

جلسه پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی یاد علاوه بر انجام پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای قادر است جلسات تخصصی با موضوع پرسش و پاسخ بهداشت حرفه ای را ترتیب دهد. شما میتوانید در مورد یکی از مباحث تخصصی رشته بهداشت حرفه ای تقاضای یک کارشناس بنمایید تا درمورد ان موضوع جلسه پرسش و پاسخ ترتیب دهد و طی این جلسه شما مطالبی که بدان نیاز دارید را مطرح و با کارشناس متخصص که قبلا در مورد ان موضوع شما مطالعه کرده است گفتمان نمایید جهت ترتیب دادن یک جلسه با ما در تماس باشید

ثبت سفارش برای بهداشت حرفه ای
khat
khat khat