021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

پرداختی

پرداختی


بهداشت حرفه ای

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته بهداشت حرفه ای توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی بهداشت حرفه ای ، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای