021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

قوانین سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای

قوانین سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای


موسسه یاد، در انجام پروژه های بهداشت حرفه ای از قوانین عمومی و خصوصی تبعیت میکند.بهداشت حرفه ای

در هنگام هر سفارش، یک پیش فاکتور برای شما ارسال میشود. کلیه آنچه در مورد پروژه بهداشت حرفه ای خواسته اید درآن قید شده است. همچنین شرایط و نحوه فسخ یا شرایط عدم رضایت از عملکرد پروژه بهداشت حرفه ای را در پایین پیش فاکتور نگاشته ایم. شما میتوانید بعد از سفارش و قبل از پرداخت فاکتور خود را مطالعه نمایید تا بدین صوت از انجام درست و صحیح کار اطمینان حاصل فرمایید. کار نهایی درخواستی شما طبق آنچه در این پیش فاکتور مرقوم شده و در همان زمان بندی درخواستی و توافقی انجام و در صورت نقص، موارد جبران خواهد شد.

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای