021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

فسخ قرارداد بهداشت حرفه ای

فسخ قرارداد بهداشت حرفه ای


بعد از پرداخت بیعانه و قبل از انجام کار شما میتوانید قرار داد خود را فسخ نمایید.بهداشت حرفه ای

ممکن است مشتری بیعانه را پرداخت نماید ولی در حین کار از انجام کار منصرف شود. شما میتوانید قرار داد را فسخ نمایید. در صورتی که موسسه کار را آغاز نکرده باشد کل هزینه به شما برمیگردد و در صورتی که کار را انجام داده است به مقداری که پروژه انجام شده است هزینه دریافت و الباقی مسترد میشود. بعد از انجام پروژه امکان فسخ وجود ندارد ولی ادیتهای لازم طبق فاکتور برای شما انجام خواهد شد.

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای