021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

زمان و محل اردوی بهداشت حرفه ای

زمان و محل اردوی بهداشت حرفه ای


زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته بهداشت حرفه ای تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای