phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما

روش تالیف و نشر کتاب بهداشت حرفه ای
راههای نوشتن یک کتاب درکمترین زمان

راهکارهای نوشتن یک کتاب بهداشت حرفه ای در مدت زمان کم آموزش داده میشود

khatآموزش روشهای تالیف و نشر کتاب

کلاس های آموزشی روش های تالیف و نشر کتاب بهداشت حرفه ای برگزار میگردد.

khatچگونه شروع به نوشتن کتاب کنیم

دوره های آموزشی گام به گام نوشتن یک کتاب بهداشت حرفه ای برای افراد مبتدی برگزار میشود.

khatنشر یاد

نشر کتاب مشتریان خدمات بهداشت حرفه ای توسط نشر یاد

khat
khat khat